Wednesday Dec 22, 2021

سفر به ایرانک، بخش چهارم

ورود به وادی بازی


پس از گذر از وادی آموزش، سفر در #ایرانک را با ورود به وادی بازی پی می‌گیریم. وادی بازی در ایرانک، سرزمینی وسیع است. چندان که محدوده‌ای از ضلع شمالی موزه تا سالنی در ضلع شرقی، اختصاص به وادی ایمن بازی دارد.

متن و تصویری از کتاب‌های چاپ سنگی عهد #قاجار، در بدو ورود به این وادی، ذهن مسافران ایرانک را وارد تونل زمان می‌کند. «مجلس عروسک‌بازی دختران در روز جمعه» و بازی پسرانه «لعب الملوک» از جمله روایت‌هایی از بازی در عهد قاجار هستند که توسط این کتاب‌ها گزارش شده‌اند.


سفر به ایرانک، بخش چهارم


//ketabak.org/aj3nu

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean