Wednesday Feb 23, 2022

اهمیت ارتباطات مستحکم و امن در محیط آموزشی

آموزگاران تأثیرگذار، ارتباط مستحکمی با دانش‌آموزان‌شان برقرار می کنند، به آن‌ها توجه دارند و از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. اما گاهی، برقراری این روابط می‌تواند چالش برانگیز باشد. در جهان پسا همه‌گیری ،که بسیاری از آموزگاران از راه فضای مجازی با دانش‌آموزان در ارتباطند، شکل‌گیری چنین روابطی نشدنی به نظر می‌رسد. خوش‌بختانه، مگان مارکوس، مشاور و آموزشگر حرفه‌ای می‌گوید آموزگاران با فراگیری مهارت‌های لازم، می‌توانند روش ساختن روابط مستحکم در فضای مجازی و رو در رو را بیاموزند.


اهمیت ارتباطات مستحکم و امن در محیط آموزشی


//amoozak.org/7o8gg

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean